"ગાય માતા છે" ગાયના નામે બનાવેલ યોજનાના પ્રચારમાં પૈસા વપરાઈ ગયા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

"ગાય માતા છે" ગાયના નામે બનાવેલ યોજનાના પ્રચારમાં પૈસા વપરાઈ ગયા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

"ગાય માતા છે" ગાયના નામે બનાવેલ યોજનાના પ્રચારમાં પૈસા વપરાઈ ગયા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0