કોઈએ ગૌતમ બુદ્ધ ને પૂછ્યું કે, "તમે બહુ મોટા વિદ્ધવાન છો, તો પણ નીચે બેસો છો? તો ગૌતમ બુદ્ધ એ બહુજ સુંદર જવાબ આપ્યો કે નીચે બેસવાવાળો વ્યક્તિ ક્યારેય પડતો નથી"

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કોઈએ ગૌતમ બુદ્ધ ને પૂછ્યું કે, "તમે બહુ મોટા વિદ્ધવાન છો, તો પણ નીચે બેસો છો? તો ગૌતમ બુદ્ધ એ બહુજ સુંદર જવાબ આપ્યો કે નીચે બેસવાવાળો વ્યક્તિ ક્યારેય પડતો નથી"

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કોઈએ ગૌતમ બુદ્ધ ને પૂછ્યું કે, "તમે બહુ મોટા વિદ્ધવાન છો, તો પણ નીચે બેસો છો? તો ગૌતમ બુદ્ધ એ બહુજ સુંદર જવાબ આપ્યો કે નીચે બેસવાવાળો વ્યક્તિ ક્યારેય પડતો નથી" #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0