ભાષા, ભુષા, વેશ, પરિવેશ છે આપણી વિશેષતા સાચવી સન્માન સહુનું વધારીએ તેની સુંદરતા ગણતંત્ર દિવસ પર સદાય આપણી સંસ્કૃતિનું સન્માન વધતું રહે અને આપણે તેને સન્માન આપી વિશ્વફલક પર પ્રસ્થાપિત કરીયે તેવી આશા સાથે શુભકામના.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, RepublicDay, RepublicDay2019, 26thJan, HappyRepublicDay

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat, RepublicDay, RepublicDay2019, 26thJan, HappyRepublicDay

ભાષા, ભુષા, વેશ, પરિવેશ છે આપણી વિશેષતા
સાચવી સન્માન સહુનું વધારીએ તેની સુંદરતા

ગણતંત્ર દિવસ પર સદાય આપણી સંસ્કૃતિનું સન્માન વધતું રહે અને આપણે તેને સન્માન આપી વિશ્વફલક પર પ્રસ્થાપિત કરીયે તેવી આશા સાથે શુભકામના.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #RepublicDay #RepublicDay2019 #26thJan #HappyRepublicDay

ભાષા, ભુષા, વેશ, પરિવેશ છે આપણી વિશેષતા સાચવી સન્માન સહુનું વધારીએ તેની સુંદરતા ગણતંત્ર દિવસ પર સદાય આપણી સંસ્કૃતિનું સન્માન વધતું રહે અને આપણે તેને સન્માન આપી વિશ્વફલક પર પ્રસ્થાપિત કરીયે તેવી આશા સાથે શુભકામના. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat #RepublicDay #RepublicDay2019 #26thJan #HappyRepublicDay

Let's Connect

sm2p0