મોઢું મીઠું કરાવી બેની, લે પહેલા ઓવારણાં આશિષ એવા દે કે, પૂરા સપના થાય ઘણા

Rakshabandhan2020, Rakhi2020, Rakhi, Rakshabandhan, HappyRakshabandhan, IndianFestivals, Celebrations, Festivities, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Rakshabandhan2020, Rakhi2020, Rakhi, Rakshabandhan, HappyRakshabandhan, IndianFestivals, Celebrations, Festivities, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મોઢું મીઠું કરાવી બેની,
લે પહેલા ઓવારણાં
આશિષ એવા દે કે,
પૂરા સપના થાય ઘણા

#Rakshabandhan2020 #Rakhi2020 #Rakhi #Rakshabandhan #HappyRakshabandhan #IndianFestivals #Celebrations #Festivities #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મોઢું મીઠું કરાવી બેની, લે પહેલા ઓવારણાં આશિષ એવા દે કે, પૂરા સપના થાય ઘણા #Rakshabandhan2020 #Rakhi2020 #Rakhi #Rakshabandhan #HappyRakshabandhan #IndianFestivals #Celebrations #Festivities #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0