ક્ષમા મુક્તિ માર્ગની સીડી છે, ક્ષમા જ અહિંસા છે અને અપરિગ્રહ છે ક્ષમામાં પોતીકાપણું છે અને સંવેદન છે માટે જ પોતાની ભૂલો માટે ક્ષમા માંગો અને બીજાને ક્ષમા આપો. મિચ્છામિ દુક્કડમ

Samvatsari, MicchamiDukkadam, MicchamiDukkadam2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Samvatsari, MicchamiDukkadam, MicchamiDukkadam2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ક્ષમા મુક્તિ માર્ગની સીડી છે,
ક્ષમા જ અહિંસા છે અને અપરિગ્રહ છે
ક્ષમામાં પોતીકાપણું છે અને સંવેદન છે
માટે જ પોતાની ભૂલો માટે ક્ષમા માંગો અને બીજાને ક્ષમા આપો.
મિચ્છામિ દુક્કડમ

#Samvatsari #MicchamiDukkadam #MicchamiDukkadam2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ક્ષમા મુક્તિ માર્ગની સીડી છે, ક્ષમા જ અહિંસા છે અને અપરિગ્રહ છે ક્ષમામાં પોતીકાપણું છે અને સંવેદન છે માટે જ પોતાની ભૂલો માટે ક્ષમા માંગો અને બીજાને ક્ષમા આપો. મિચ્છામિ દુક્કડમ #Samvatsari #MicchamiDukkadam #MicchamiDukkadam2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0