વિશ્વ કવિતા દિવસ પર એક વાસ્તવિક વાત કરતી કવિતા.. source: internet

WorldPoetryDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldPoetryDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિશ્વ કવિતા દિવસ પર એક વાસ્તવિક વાત કરતી કવિતા..

source: internet

#WorldPoetryDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિશ્વ કવિતા દિવસ પર એક વાસ્તવિક વાત કરતી કવિતા.. source: internet #WorldPoetryDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0