માનવ અધિકાર એ વૈશ્વિક છે અને તે દરેક ધર્મ અને નાગરિકતાનું અભિન્ન અંગ છે.

StandUp4HumanRights, HumanRightsDay, HumanRightsDay2019, Equality, Freedom, Justice, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  StandUp4HumanRights, HumanRightsDay, HumanRightsDay2019, Equality, Freedom, Justice, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

માનવ અધિકાર એ વૈશ્વિક છે અને તે દરેક ધર્મ અને નાગરિકતાનું અભિન્ન અંગ છે.

#StandUp4HumanRights #HumanRightsDay #HumanRightsDay2019 #Equality #Freedom #Justice #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

માનવ અધિકાર એ વૈશ્વિક છે અને તે દરેક ધર્મ અને નાગરિકતાનું અભિન્ન અંગ છે. #StandUp4HumanRights #HumanRightsDay #HumanRightsDay2019 #Equality #Freedom #Justice #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0