જેના મધ્યમાં "માંગણી" નહિ પણ માત્રને માત્ર "લાગણી" જ હોયને એ એટલે પ્રેમ.

Valentines2019, ValentinesDay, Valentines, DayOfLove, ValentinesDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  Valentines2019, ValentinesDay, Valentines, DayOfLove, ValentinesDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જેના મધ્યમાં "માંગણી" નહિ પણ માત્રને માત્ર "લાગણી" જ હોયને એ એટલે પ્રેમ.

#Valentines2019 #ValentinesDay #Valentines #DayOfLove #ValentinesDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જેના મધ્યમાં "માંગણી" નહિ પણ માત્રને માત્ર "લાગણી" જ હોયને એ એટલે પ્રેમ. #Valentines2019 #ValentinesDay #Valentines #DayOfLove #ValentinesDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0