જે ખામીઓને ખમે, પ્રેમ એને જ નમે

ValentinesDay, Valentines2020, Valentines, DayOfLove, Love, ValentinesDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  ValentinesDay, Valentines2020, Valentines, DayOfLove, Love, ValentinesDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જે ખામીઓને ખમે, પ્રેમ એને જ નમે

#ValentinesDay #Valentines2020 #Valentines #DayOfLove #Love #ValentinesDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જે ખામીઓને ખમે, પ્રેમ એને જ નમે #ValentinesDay #Valentines2020 #Valentines #DayOfLove #Love #ValentinesDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0