મતદાન એ આપનો અધિકાર આપી પૂરો કરો નિર્ધાર આપણી લોકશાહીને જયારે ખાસ આપનો આધાર હોય ત્યારે મતદાન ખુબ આવશ્યક છે. માટે જ સમયસર મતદાન કરો અને કરાવો.

VoteIndia, GoVote, Election2019, Vote, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  VoteIndia, GoVote, Election2019, Vote, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

મતદાન એ આપનો અધિકાર
આપી પૂરો કરો નિર્ધાર

આપણી લોકશાહીને જયારે ખાસ આપનો આધાર હોય ત્યારે મતદાન ખુબ આવશ્યક છે. માટે જ સમયસર મતદાન કરો અને કરાવો.

#VoteIndia #GoVote #Election2019 #Vote #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

મતદાન એ આપનો અધિકાર આપી પૂરો કરો નિર્ધાર આપણી લોકશાહીને જયારે ખાસ આપનો આધાર હોય ત્યારે મતદાન ખુબ આવશ્યક છે. માટે જ સમયસર મતદાન કરો અને કરાવો. #VoteIndia #GoVote #Election2019 #Vote #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0