આપણી આસપાસ કોઇપણ સ્વરૂપમાં રહેલી દરેક સ્ત્રી સન્માનિત, સુરક્ષિત અને સલામતી અનુભવ કરે એને જ પ્રતિષ્ઠિત સમાજ કહી શકાય.

WomenEqualityDay, WomenEqualityDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WomenEqualityDay, WomenEqualityDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણી આસપાસ કોઇપણ સ્વરૂપમાં રહેલી દરેક સ્ત્રી સન્માનિત, સુરક્ષિત અને સલામતી અનુભવ કરે એને જ પ્રતિષ્ઠિત સમાજ કહી શકાય.

#WomenEqualityDay #WomenEqualityDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણી આસપાસ કોઇપણ સ્વરૂપમાં રહેલી દરેક સ્ત્રી સન્માનિત, સુરક્ષિત અને સલામતી અનુભવ કરે એને જ પ્રતિષ્ઠિત સમાજ કહી શકાય. #WomenEqualityDay #WomenEqualityDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0