નિત્ય તું ગૃહ સાચવે ને શક્તિ તુજ કામે ધરે પ્રેમથી સહુને તું રાખી વ્હાલ સહુને તું કરે જ્ઞાન આપે ગુણ આપે, આપે સઘળું પાસે જે હે નારી પાવનકારી તું આ દેશના હર શ્વાસે છે

WomensDay, InternationalWomensDay, HappyWomensDay, WomensDay2019, 8March2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WomensDay, InternationalWomensDay, HappyWomensDay, WomensDay2019, 8March2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નિત્ય તું ગૃહ સાચવે ને શક્તિ તુજ કામે ધરે
પ્રેમથી સહુને તું રાખી વ્હાલ સહુને તું કરે
જ્ઞાન આપે ગુણ આપે, આપે સઘળું પાસે જે
હે નારી પાવનકારી તું આ દેશના હર શ્વાસે છે

#WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નિત્ય તું ગૃહ સાચવે ને શક્તિ તુજ કામે ધરે પ્રેમથી સહુને તું રાખી વ્હાલ સહુને તું કરે જ્ઞાન આપે ગુણ આપે, આપે સઘળું પાસે જે હે નારી પાવનકારી તું આ દેશના હર શ્વાસે છે #WomensDay #InternationalWomensDay #HappyWomensDay #WomensDay2019 #8March2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0