જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે.

WomensDay, women, WomensDay2020, RespectWomen, EachforEqual, InternationalWomensDay, InternationalWomensDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WomensDay, women, WomensDay2020, RespectWomen, EachforEqual, InternationalWomensDay, InternationalWomensDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે.

#WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનની કલાને પોતાના હાથોથી સાકાર કરીને નારીએ જ સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું રૂપ નિખાર્યું છે. તેનું અસ્તિત્વ જ સુંદર જીવનનો આધાર છે. #WomensDay #women #WomensDay2020 #RespectWomen #EachforEqual #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0