બાળકો છે ભગવાનનું રૂપ બાળમજૂરી, નથી અનુરૂપ

WorldAntiChildLabourDay, AntiChildLabourDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldAntiChildLabourDay, AntiChildLabourDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બાળકો છે ભગવાનનું રૂપ
બાળમજૂરી, નથી અનુરૂપ

#WorldAntiChildLabourDay #AntiChildLabourDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બાળકો છે ભગવાનનું રૂપ બાળમજૂરી, નથી અનુરૂપ #WorldAntiChildLabourDay #AntiChildLabourDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0