ઝડપી પણ સંતુલિત જીવન કેવી રીતે જીવી શકાય એ વાત વ્યક્તિને સૌથી પહેલા સાયકલ શીખવાડે છે.

WorldBicycleDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldBicycleDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઝડપી પણ સંતુલિત જીવન કેવી રીતે જીવી શકાય એ વાત વ્યક્તિને સૌથી પહેલા સાયકલ શીખવાડે છે.

#WorldBicycleDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઝડપી પણ સંતુલિત જીવન કેવી રીતે જીવી શકાય એ વાત વ્યક્તિને સૌથી પહેલા સાયકલ શીખવાડે છે. #WorldBicycleDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0