તમારું કરેલું રક્તદાન કોઈના માટે જીવનદાન બની શકે છે

WorldBloodDonorDay, BloodDonorDay, DonateBlood, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldBloodDonorDay, BloodDonorDay, DonateBlood, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમારું કરેલું રક્તદાન કોઈના માટે જીવનદાન બની શકે છે

#WorldBloodDonorDay #BloodDonorDay #DonateBlood #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમારું કરેલું રક્તદાન કોઈના માટે જીવનદાન બની શકે છે #WorldBloodDonorDay #BloodDonorDay #DonateBlood #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0