રક્તદાન એક માત્ર એવું દાન છે જેમાં દાન આપનારને અભિમાન નથી થતું અને સ્વીકારનારને તેનો સંકોચ નથી થતો.

WorldBloodDonorDay, DonateBlood, BloodDonorDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldBloodDonorDay, DonateBlood, BloodDonorDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

રક્તદાન એક માત્ર એવું દાન છે જેમાં દાન આપનારને અભિમાન નથી થતું અને સ્વીકારનારને તેનો સંકોચ નથી થતો.

#WorldBloodDonorDay #DonateBlood #BloodDonorDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

રક્તદાન એક માત્ર એવું દાન છે જેમાં દાન આપનારને અભિમાન નથી થતું અને સ્વીકારનારને તેનો સંકોચ નથી થતો. #WorldBloodDonorDay #DonateBlood #BloodDonorDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0