એક સરસ પુસ્તક થકી આપણે એક કરતા વધારે જીવન જીવી શકીયે છીએ.

WorldBookDay, BookDay, WorldBookDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldBookDay, BookDay, WorldBookDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

એક સરસ પુસ્તક થકી આપણે એક કરતા વધારે જીવન જીવી શકીયે છીએ.

#WorldBookDay #BookDay #WorldBookDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

એક સરસ પુસ્તક થકી આપણે એક કરતા વધારે જીવન જીવી શકીયે છીએ. #WorldBookDay #BookDay #WorldBookDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0