જો તમે એક વખત આશાને પસંદ કરો છો પછી બધું જ શક્ય છે.

WorldCancerDay, WorldCancerDay2019, CancerDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldCancerDay, WorldCancerDay2019, CancerDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જો તમે એક વખત આશાને પસંદ કરો છો પછી બધું જ શક્ય છે.

#WorldCancerDay #WorldCancerDay2019
#CancerDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જો તમે એક વખત આશાને પસંદ કરો છો પછી બધું જ શક્ય છે. #WorldCancerDay #WorldCancerDay2019 #CancerDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0