બાળકોએ દેશની મૂલ્યવાન ધરોહર છે,ચાલો તેમને યોગ્ય શિક્ષણ આપી દેશના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવીએ.

WorldDayAgainstChildLabour, StopChildLabour, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldDayAgainstChildLabour, StopChildLabour, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

બાળકોએ દેશની મૂલ્યવાન ધરોહર છે,ચાલો તેમને યોગ્ય શિક્ષણ આપી દેશના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવીએ.

#WorldDayAgainstChildLabour #StopChildLabour #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

બાળકોએ દેશની મૂલ્યવાન ધરોહર છે,ચાલો તેમને યોગ્ય શિક્ષણ આપી દેશના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવીએ. #WorldDayAgainstChildLabour #StopChildLabour #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0