વૃક્ષ, નદી, પશુ, પક્ષીઓની સહુ કાળજી લઈએ પૃથ્વીને આમ સાચવીને સહુ, અનોખી ભેટ દઈએ

WorldEarthDay, EarthDay2019, EarthDay, PlanetEarth, SaveEarth, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldEarthDay, EarthDay2019, EarthDay, PlanetEarth, SaveEarth, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વૃક્ષ, નદી, પશુ, પક્ષીઓની સહુ કાળજી લઈએ
પૃથ્વીને આમ સાચવીને સહુ, અનોખી ભેટ દઈએ

#WorldEarthDay #EarthDay2019 #EarthDay #PlanetEarth #SaveEarth #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વૃક્ષ, નદી, પશુ, પક્ષીઓની સહુ કાળજી લઈએ પૃથ્વીને આમ સાચવીને સહુ, અનોખી ભેટ દઈએ #WorldEarthDay #EarthDay2019 #EarthDay #PlanetEarth #SaveEarth #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0