આપણું પર્યાવરણ આપણી જવાબદારી બચાવવાની તેને હવે આપણી છે વારી

WorldEnvironmentDay, EnvironmentDay, EnvironmentDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldEnvironmentDay, EnvironmentDay, EnvironmentDay2018, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપણું પર્યાવરણ આપણી જવાબદારી
બચાવવાની તેને હવે આપણી છે વારી

#WorldEnvironmentDay #EnvironmentDay #EnvironmentDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપણું પર્યાવરણ આપણી જવાબદારી બચાવવાની તેને હવે આપણી છે વારી #WorldEnvironmentDay #EnvironmentDay #EnvironmentDay2018 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0