ઝાડ-પાનને જો કરશો તમે નષ્ટ તો શ્વાસ લેવામાં થશે પછી કષ્ટ

WorldEnvironmentDay, EnvironmentDay, SaveEnvironment, PledgeGreen, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldEnvironmentDay, EnvironmentDay, SaveEnvironment, PledgeGreen, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ઝાડ-પાનને જો કરશો તમે નષ્ટ
તો શ્વાસ લેવામાં થશે પછી કષ્ટ

#WorldEnvironmentDay #EnvironmentDay #SaveEnvironment #PledgeGreen #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ઝાડ-પાનને જો કરશો તમે નષ્ટ તો શ્વાસ લેવામાં થશે પછી કષ્ટ #WorldEnvironmentDay #EnvironmentDay #SaveEnvironment #PledgeGreen #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0