તંદુરસ્તી એ જીવનનું લક્ષ્ય નહિ પણ જીવનશૈલી હોવી જોઈએ

WorldHealthDay, WorldHealthDay2019, GoodHealth, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldHealthDay, WorldHealthDay2019, GoodHealth, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તંદુરસ્તી એ જીવનનું લક્ષ્ય નહિ પણ જીવનશૈલી હોવી જોઈએ

#WorldHealthDay #WorldHealthDay2019 #GoodHealth #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તંદુરસ્તી એ જીવનનું લક્ષ્ય નહિ પણ જીવનશૈલી હોવી જોઈએ #WorldHealthDay #WorldHealthDay2019 #GoodHealth #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0