સાંસ્કૃતિક વારસો આપણી સંસ્કૃતિનું પ્રતિક ચોક્કસ છે પરંતુ સાથે આપણા સંસ્કારો અને શિસ્તનું પ્રમાણ પણ છે. આવો તેને ભેગા મળી જાળવીએ.

WorldHeritageDay, HeritageDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldHeritageDay, HeritageDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સાંસ્કૃતિક વારસો આપણી સંસ્કૃતિનું પ્રતિક ચોક્કસ છે પરંતુ સાથે આપણા સંસ્કારો અને શિસ્તનું પ્રમાણ પણ છે. આવો તેને ભેગા મળી જાળવીએ.

#WorldHeritageDay #HeritageDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાંસ્કૃતિક વારસો આપણી સંસ્કૃતિનું પ્રતિક ચોક્કસ છે પરંતુ સાથે આપણા સંસ્કારો અને શિસ્તનું પ્રમાણ પણ છે. આવો તેને ભેગા મળી જાળવીએ. #WorldHeritageDay #HeritageDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0