હાસ્યની પરિભાષા સમજવા માટે અન્ય કોઈ પણ ભાષાની સમજણ જરૂરી નથી.

WorldLaughterDay, WorldLaughterDay2020, LaughterDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldLaughterDay, WorldLaughterDay2020, LaughterDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

હાસ્યની પરિભાષા સમજવા માટે અન્ય કોઈ પણ ભાષાની સમજણ જરૂરી નથી.

#WorldLaughterDay #WorldLaughterDay2020 #LaughterDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

હાસ્યની પરિભાષા સમજવા માટે અન્ય કોઈ પણ ભાષાની સમજણ જરૂરી નથી. #WorldLaughterDay #WorldLaughterDay2020 #LaughterDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0