વિટામિનનો વિપુલ સ્ત્રોત, છે દૂધ ખુબ ગુણકારી લાભ કરાવે સહુને તે, પછી તે નર હોય કે નારી

WorldMilkDay, MilkDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldMilkDay, MilkDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

વિટામિનનો વિપુલ સ્ત્રોત, છે દૂધ ખુબ ગુણકારી
લાભ કરાવે સહુને તે, પછી તે નર હોય કે નારી

#WorldMilkDay #MilkDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

વિટામિનનો વિપુલ સ્ત્રોત, છે દૂધ ખુબ ગુણકારી લાભ કરાવે સહુને તે, પછી તે નર હોય કે નારી #WorldMilkDay #MilkDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0