ધુમ્રપાન છોડવું આસાન છે, જો તમે દ્રઢ નિશ્ચય કરી લો તો

WorldNoTobaccoDay, SayNoToTobacco, NoTobaccoDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldNoTobaccoDay, SayNoToTobacco, NoTobaccoDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ધુમ્રપાન છોડવું આસાન છે, જો તમે દ્રઢ નિશ્ચય કરી લો તો

#WorldNoTobaccoDay #SayNoToTobacco #NoTobaccoDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ધુમ્રપાન છોડવું આસાન છે, જો તમે દ્રઢ નિશ્ચય કરી લો તો #WorldNoTobaccoDay #SayNoToTobacco #NoTobaccoDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0