ભરતી-ઓટ આવ્યા જ કરે એનાથી સમુદ્રને ક્યારેય ફરક નથી પડતો એતો નિરંતર વહ્યા જ કરે છે. આપણે પણ તેની પાસેથી આ જ શીખવા જેવું છે.

WorldOceansDay, SaveOurOceans, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldOceansDay, SaveOurOceans, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભરતી-ઓટ આવ્યા જ કરે એનાથી સમુદ્રને ક્યારેય ફરક નથી પડતો એતો નિરંતર વહ્યા જ કરે છે. આપણે પણ તેની પાસેથી આ જ શીખવા જેવું છે.

#WorldOceansDay #SaveOurOceans #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભરતી-ઓટ આવ્યા જ કરે એનાથી સમુદ્રને ક્યારેય ફરક નથી પડતો એતો નિરંતર વહ્યા જ કરે છે. આપણે પણ તેની પાસેથી આ જ શીખવા જેવું છે. #WorldOceansDay #SaveOurOceans #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0