પૂજન કરતા રસ્તા દીધા, દીધા માણેક-મોતી વિશાળ મહાસાગરોને આજ, વંદન કોટી કોટી

WorldOceansDay, WorldOceansDay2020, OceansDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldOceansDay, WorldOceansDay2020, OceansDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પૂજન કરતા રસ્તા દીધા, દીધા માણેક-મોતી
વિશાળ મહાસાગરોને આજ, વંદન કોટી કોટી

#WorldOceansDay #WorldOceansDay2020 #OceansDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પૂજન કરતા રસ્તા દીધા, દીધા માણેક-મોતી વિશાળ મહાસાગરોને આજ, વંદન કોટી કોટી #WorldOceansDay #WorldOceansDay2020 #OceansDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0