શાંતિ અને ન્યાય એક સિક્કાની બે સમાન બાજુઓ છે.

WorldPeaceDay, InternationalPeaceDay, PeaceDay, PeaceDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldPeaceDay, InternationalPeaceDay, PeaceDay, PeaceDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શાંતિ અને ન્યાય એક સિક્કાની બે સમાન બાજુઓ છે.

#WorldPeaceDay #InternationalPeaceDay #PeaceDay #PeaceDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શાંતિ અને ન્યાય એક સિક્કાની બે સમાન બાજુઓ છે. #WorldPeaceDay #InternationalPeaceDay #PeaceDay #PeaceDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0