કુટુંબ નિયોજન એ સમજદારી જ નહીં, આપણી જવાબદારી પણ છે.

WorldPopulationDay, PopulationDay, WorldPopulationDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldPopulationDay, PopulationDay, WorldPopulationDay2019, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કુટુંબ નિયોજન એ સમજદારી જ નહીં, આપણી જવાબદારી પણ છે.

#WorldPopulationDay #PopulationDay #WorldPopulationDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કુટુંબ નિયોજન એ સમજદારી જ નહીં, આપણી જવાબદારી પણ છે. #WorldPopulationDay #PopulationDay #WorldPopulationDay2019 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0