જનસંખ્યા પર નિયંત્રણનો સંકલ્પ લઈ વિશ્વને વધુ વિકાસશીલ બનાવીએ.

WorldPopulationDay, PopulationDay, WorldPopulationDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldPopulationDay, PopulationDay, WorldPopulationDay2020, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જનસંખ્યા પર નિયંત્રણનો સંકલ્પ લઈ વિશ્વને વધુ વિકાસશીલ બનાવીએ.

#WorldPopulationDay #PopulationDay #WorldPopulationDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જનસંખ્યા પર નિયંત્રણનો સંકલ્પ લઈ વિશ્વને વધુ વિકાસશીલ બનાવીએ. #WorldPopulationDay #PopulationDay #WorldPopulationDay2020 #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0