શરણાર્થી વ્યક્તિઓ પણ આપણી જેમ જ આશાવાદી અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ હોય છે તેમને સ્નેહથી આવકારો અને મદદ હેતુ આગળ આવો.

WorldRefugeeDay, RefugeeDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldRefugeeDay, RefugeeDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

શરણાર્થી વ્યક્તિઓ પણ આપણી જેમ જ આશાવાદી અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ હોય છે તેમને સ્નેહથી આવકારો અને મદદ હેતુ આગળ આવો.

#WorldRefugeeDay #RefugeeDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

શરણાર્થી વ્યક્તિઓ પણ આપણી જેમ જ આશાવાદી અને સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ હોય છે તેમને સ્નેહથી આવકારો અને મદદ હેતુ આગળ આવો. #WorldRefugeeDay #RefugeeDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0