જીવનમાં યાત્રા જરૂરી છે પછી એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળની હોય કે જીવનના એક પડાવથી બીજા પડાવ સુધીની.

WorldTourismDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  WorldTourismDay, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

જીવનમાં યાત્રા જરૂરી છે પછી એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળની હોય કે જીવનના એક પડાવથી બીજા પડાવ સુધીની.

#WorldTourismDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

જીવનમાં યાત્રા જરૂરી છે પછી એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળની હોય કે જીવનના એક પડાવથી બીજા પડાવ સુધીની. #WorldTourismDay #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0